Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslararası İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinde İslam Algısı

Yazar/lar:

DOI: 10.12738/talim.2017.1.0004

Yıl: 2017 Cilt: 1 Sayı: 1

Öz

Nitel araştırma yöntemlerinden olan “olgu bilim” deseni kapsamında yürütülen bu çalışma, ortaöğretimde yeni bir cazibe merkezi olarak ortaya çıkan Uluslararası İmam Hatip Liselerine öğrenim görmeye gelen uluslararası öğrencilerin niçin İmam Hatip Lisesini seçtiklerini ve İmam Hatip Lisesini seçmelerinde İslam algısının yerini ve önemini incelemeyi amaçlamıştır. Uluslararası İmam Hatip Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin Türkiye’ye çok erken yaşlarda gelmeleri sebebiyle Türkiye’ye dair olumlu ya da olumsuz kesin yargılarının bulunmamasının yanında okuldaki öğrencilerin tamamının Müslüman olması araştırmada kolaylık sağlamıştır. Öğrencilerin kendilerinin ve ailelerinin tamamına yakını İslam dinine mensuptur. Öğrencilerin büyük bir bölümü İslam dinine doğuştan mensup iken okulda İslam dinini sonradan kabul eden öğrenciler de bulunmaktadır. Gelmeden önce İslam dini ile ilgili bilgileri çok iyi olan öğrenci sayısı azdır. Öğrenciler özellikle bu alandaki eksikliği kapatmak için Uluslararası İmam Hatip Liselerini tercih etmiştir. Araştırma 2015-2016 yılı Bahar döneminde Konya Mevlana Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilmiştir. Okulda 286 öğrenci bulunmaktadır. Araştırmaya 50 ülkeden 65 öğrenci katılmıştır. Grup üyeleri okulda bulunan 50 ülkenin en az bir temsilcisini kapsayacak şekilde yaş ortalaması 17 olan 9., 10. ve 11. sınıf öğrencilerinden seçilerek maksimum çeşitlilik örneklemesi yapılmıştır. Araştırmada 25 öğrenci ile mülakat, diğer öğrenciler ile de odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Çalışmada yer alan öğrenciler erkeklerden oluşmaktadır. Görüşmede kullanılan yarı yapılandırılmış mülakat formu 7 sorudan oluşmaktadır. Her soru bir temaya karşı gelmektedir. Bu temalara göre konu başlıkları seçilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İmam Hatip, İslam algısı, İslam, İmam Hatip modeli, Yabancı uyruklu öğrenci