İngiltere’de Okul Öncesi ve İlköğretim Okullarında Resmî Din Eğitimi: “Müslüman Okulu” Örneği

Author/s:

DOI: 10.12738/talim.2017.1.0002

Year: 2017 Vol: 1 Number: 1

Abstract

İngiltere’de bulunan dini gruplardan biri de nüfusun yaklaşık %4,8’ini oluşturan Müslümanlardır. İngiltere’de 500.000’in üzerinde Müslüman çocuk ya farklı dinlerin yanı sıra temelde Hristiyanlığın öğretildiği devlet okullarına, ya farklı Hristiyan mezheplerinin kurduğu ve Hristiyanlığın öğretildiği kilise okullarına yahut da İslam’ın öğretildiği ve sayısı 120’yi aşan Müslüman okullarına devam etmektedir. Biz bu çalışmada İngiliz eğitim sistemi kapsamında devlet desteği alan ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılında eğitim faaliyetlerini sürdüren Müslüman okullarından birini ele alarak din eğitimi uygulamalarını yerinde inceleyeceğiz. İncelememize konu olan okul 1983’te bir anaokulu ve ilkokul olarak açılmış, 1998 yılında Kilise okullarına sağlanan devlet desteğinden yararlanmaya başlamıştır. Okul Müslümanların Hristiyan ve seküler bir toplumda dini devamlılıklarını sağlama ve İslami bir çevre oluşturma noktasında temsil gücü yüksek bir okuldur. Akademik başarıyı yakalayan bu okul erken yaşlardan itibaren öğrencilerine temel İslami araştırmalar kapsamında, İslam Araştırmaları (Akaid, Ahlak, Siyer, Tefsir ve Hadis); Arapça; İslam sanat ve musikisi olmak üzere üç temel başlık altında eğitim vermektedir. Bu çerçevede farklı ırk ve kültürlere sahip olan Müslüman öğrenciler İslam ortak bileşeni etrafında kendi dinlerini öğrenebilecekleri bir eğitim ortamına sahip olmaktadırlar. Mezhepler üstü din eğitimi yaklaşımının benimsendiği bu okulda din eğitimi; ders müfredatı dışında, kilise okullarında olduğu gibi sosyal ve kültürel etkinliklerle desteklenmektedir.

Keywords
Erken çocukluk, İlkokul dönemi din eğitimi, Müslüman okulu, İngiltere’de din eğitimi, Islamia Primary School