İmam Hatip Okullarıyla İlgili Yayımlanan Çalışmaların İncelenmesi: 2000-2018 Yılları Arası Tezlerin Bir Meta Sentezi

Yazar/lar: Halit Bekiroğlu, Nesrullah Okan

DOI: 10.12738/talim.2018.2.0105

Yıl: 2018 Cilt: 2 Sayı: 2

Öz

Bu çalışmanın öncelikli amacı, Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi veri tabanında 2000-2018 arasında imam hatip okulları le ilgili yayımlanmış tezleri farklı boyutlarıyla incelemek ve ulaşılan sonuçları araştırmacıların dikkatine sunmaktır. Bu hedef doğrultusunda, 55 tez içerik analizine tabi tutulmuş, yani ihtiva ettikleri tüm veriler tasnif edilerek betimsel istatistik yöntemiyle incelenmiştir. Gerçekleştirilen analiz sonucunda elde edilen bulgular, imam hatip okullarıyla ilgili tezlerin ezici bir ağırlıkla yüksek lisans tezlerinden oluştuğu, bu tezlerde genellikle nicel desenlerin tercih edildiği, veri toplama araçları olarak anket ve tutum ölçeklerinin kullanıldığı ve örneklem grubunu çoğunlukla öğrencilerin teşkil ettiği yönündedir. Yapılan incelemede imam hatip okullarıyla ilgili tezlerin sayısında son yıllarda ciddi bir artış olduğu görülürken konu seçimi bakımından ilk sırayı öğrenci algılarının aldığı da belirlenmiştir. Bu bulgulara bakarak yayımlanan tezlerin belli alanlara yoğunlaştıkları ve dolayısıyla bazı önemli konuların göz ardı edildiği ya da hiç çalışılmadığı çıkarımı yapılabilir. Bu noktada araştırmacılara yol gösterecek bazı hususlar sonuç kısmında paylaşılmıştır. Bütün bu sonuçların yapılacak çalışmalara faydalı olacağı umulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
İmam Hatip Okulları, Yayımlanmış tezler, Meta sentez