İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Karakter Gelişiminin Yordayıcısı Olarak Öz Düzenleme Becerisi ve Okul İklim Algısı

Yazar/lar: Halil Ekşi, Nesrullah Okan, Ayşe Sena Ayhan

DOI: 10.12738/talim.2018.2.0004

Yıl: 2018 Cilt: 2 Sayı: 2

Öz

Bu araştırma, imam hatip liselerinde eğitim gören öğrencilerin karakter gelişimi ve öz düzenleme becerileri ile algılanan okul iklimi değişkenleri arasında bir ilişki olup olmadığını belirleme ve öz düzenleme ile algılanan okul iklimi değişkenlerinin karakter gelişimini yordama düzeylerini tespit etme amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki farklı imam hatip liselerinde öğrenim gören bireyler katılmıştır. Araştırma grubu 260’ı kız, 154’ü erkek olmak üzere 414 öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcı bireylerin okul iklimi algısını belirlemek üzere Okul İklimi Ölçeği (OİÖ), öz düzenleme becerilerini belirlemek üzere Algılanan Öz Düzenleme Ölçeği, karakter gelişim özelliklerini belirlemek üzere Karakter Gelişim İndeksi (KGİ) kullanılırken demografik bilgilerini elde etmek için de Kişisel Bilgi Formu’ndan yararlanılmıştır. Verilerin analizi, Pearson çarpım moment korelasyon analizi, Regresyon analizi ve Bağımsız Gruplar t-Testi ile yapılmıştır. Araştırmanın bulguları; okul iklimi ve algılanan öz düzenleme değişkenlerinin karakter gelişimini %57 civarında yordadıklarını göstermektedir (r = .13; p < .01). Ayrıca yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre karakter gelişimi değişkeninin okul iklimi (r = .21; p < .001) ve algılanan öz düzenleme (r = .57; p < .001) ile olumlu yönde ilişkili olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Karakter gelişimi, Öz düzenleme becerileri, Okul iklimi algısı, Lise öğrencileri