Çocukluk Dönemi Gelişimi ve Din Eğitimi

Yazar/lar:

DOI: 10.12738/talim.2018.2.0007

Yıl: 2018 Cilt: 2 Sayı: 2

Öz

Bu çalışma, ilk ve son çocukluk dönemindeki çocukların dinî duygu ve düşüncelerinin nasıl bir gelişim geçirdiğini incelemek amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma modelinde yapılandırılan araştırmanın evrenini, Manisa ilinin Kula ilçesinde, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 1 anaokulu ile 4 ilkokul; örneklemini ise bu okullarda öğrenim gören 4-11 yaş aralığındaki toplam 71 çocuk oluşturmuştur. Çalışmanın kapsam ve sınırlılıklarını belirlemek ve çocuklara sorulacak sorulara bir öngörü oluşturmak amacıyla odak grup toplantısı gerçekleştirilmiştir. Odak grup toplantısında hazırlanan yarı yapılandırılmış mülakat soruları, gizlilik ilkesine riayet edilerek okullardaki kütüphane, boş sınıf ve rehberlik odası gibi sessiz bir ortamda katılımcılara yöneltilmiştir. Derinlemesine görüşme tekniğinden yararlanılarak gerçekleştirilen görüşmeler, dijital ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Görüşme kayıtları deşifre edilirken katılımcıların kimlik bilgileri kullanılmamış, her bir çocuğa çocuk 1, çocuk 2 şeklinde 1’den 71’e kadar sıra numarası verilerek arşivleme usulü takip edilmiştir. Bu işlemin ardından elde edilen veriler çözümlenerek yorumlanmış, ulaşılan sonuçlar ülkemizde ve Batı’da yapılan bazı çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda araştırmaya konu edindiğimiz Allah inancı, ahiret düşüncesi, peygamber kavramı, görülemeyen varlıklar, ibadet ve dua konularında birtakım benzerlik ve farklılıkların bulunduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
İlk ve son çocukluk dönemi, Gelişim, Eğitim, Din, Din eğitimi